makaleler
Cumartesi , 16 Mart 2019
HABERLER

Üniversitelerimiz

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Untitled-1

Devizimiz

“Elmdə və təhsildə yüksək keyfiyyət”
Missiyamız

Müasir innovativ sistemlərə əsaslanaraq yüksək ixtisaslı iqtisadçı və menecerlərin hazırlanması, fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların aparılması, “Azərbaycanda biliklər iqtisadiyyatı”nın inkişafına və sosial-iqtisadi tərəqqiyə töhfə verilməsidir.
Universitet haqqında qısa informasiya

1930-cu ildə əsası qoyulmuş Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Cənubi Qafqaz ölkələrinin ən iri ali təhsil ocaqlarından biridir. ADİU-da 11 fakültə fəaliyyət göstərir, 21 ixtisas üzrə 16 mindən çox tələbə və magistrantlar təhsil alır, mindən çox müəllim, o cümlədən sıralarında Milli Elmlər Akademiyasının, Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvləri, Dövlət Mükafatı laureatları, əməkdar müəllim və elm xadimlərinin olduğu 120 professor, 600 dosent çalışır. İqtisad Universiteti mövcudluğunun bütün dövrlərində 100 minə yaxın müxtəlif profilli iqtisadçı hazırlamışdır. ADİU Avropa Universitetləri Assosiasiyası, İslam Ölkələrinin Universitetləri Federasiyası, Avrasiya Ölkələrinin Universitetləri Assosiasiyası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Ölkələrinin Universitetləri Şurasının tam hüquqlu üzvüdür. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının “UNCTAD” Virtual İnstitutunun üzvüdür. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Dünya Bankının İctimai İnformasiya Mərkəzi, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının İstinad Mərkəzi fəaliyyət göstərir. İqtisad Universitetinin xarici əlaqələrinin keyfiyyətcə genişləndirilməsi strategiyasına bir neçə vektorlar daxildir: Boloniya prosesi çərçivəsində Avropanın aparıcı ali məktəbləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, Monpelye (Fransa) Universiteti ilə TEMPUS layihəsinin, Maastrixt Universitetinin iqtisad məktəbi ilə TASİS layihəsinin hazırlanması və reallaşdırılması, İstanbul Universiteti ilə birgə «Türk dünyası işlətmə» fakültəsinin açılması, İndiana (ABŞ) Universiteti ilə birgə Cənubi Qafqazda yeganə distant təhsil mərkəzinin yaradılması, Harvard biznes məktəbinin tədris proqramı üzrə ingilis dilli «Xüsusi İstedadlar Qrupu» bölməsinin yaradılması, Hyuston Universiteti ilə tələbə mübadiləsi üzrə layihənin reallaşdırılması. İqtisad Universitetində Moskva Dövlət İqtisadiyyat, Statistika və İnformatika Universiteti ilə birgə MBA (Master Business Administration) magistr hazırlığı proqramı fəaliyyət göstərir. ADİU-da dünyanın 12 ölkəsindən olan 850-dən çox tələbə və magistrantlar təhsil alır.
Bizim strategiyamız

Əsas strateji hədəfimiz Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini elmi-innovasiya universitetinə çevirməkdir.
Təhsildə:

tədrisin Boloniya prosesinin tələblərinə və müvafiq Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması;
ən müasir təhsil texnologiyalarına əsaslanan iqtisadi təhsil modelinin formalaşdırılması prosesinin başa çatdırılması;
beynəlxalq akkreditasiya prosesinin tamamlanması;
beynəlxalq təhsil xidmətləri bazarında iştirakın daha da genişləndirilməsi;
tələbələrin bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə reytinq sisteminin yaradılması;
təhsil proqramlarının AKTS əsasında reallaşdırılıması;
yeni təhsil məhsullarının yaradılması;
təhsil prosesinin təşkilində modul (asinxron) sisteminin tətbiq edilməsi.

Elmdə:

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi-ekspert və konsaltinq mərkəzinə çevrilməsi;
ixtisaslaşdırılmış elmi-tədqiqat institutlarının təşkil edilməsi;
elmi-tədqiqatların praqmatikliyini yüksəltmək məqsədilə onların sifarişli əsasda aparılması formasına keçidin başa çatdırılması;
dünya iqtisad elminin inkişafına töhvə verə biləcək elmi-nəzəri məktəblərin təşkil edilməsi;
elmi-tədqiqat prosesinin keyfiyyətinə yeni nəzarət sisteminin formalaşdırılması.

Mükafatlar

1. Beynəlxalq Reytinq texnologiyaları Akademiyası (Ukrayna, Kiyev) tərəfindən «Qızıl Fortuna» XXI əsrin keyfiyyət planı, 2006.
2. Elmin inkişafına və milli kadrların hazırlanmasında töhfəsinə görə “UĞUR” Milli mükafatı, 2006.
3. Avropanın tanınmış universitetləri arasında aparılan sorğu nəticəsində Avropa Biznes Assambleyası, Avropa universitetləri, Avropa Rektorlar Klubu və Oksford Universiteti tərəfindən təsis olunmuş “Avropa Keyfiyyəti” mükafatı, 2007.
4. «İlin Universiteti» Milli mükafatı, 2007.
5. «İNTELLEKT-2007» ilin layihəsi mükafatı (ADİU-da informasiya-kitabxana mərkəzi layihəsi), 2007.
6. «Türk dünyasına və türk mədəniyyətinə xidmət» mükafatı, 2008.
7. Beynəlxalq Kadr Akademiyasının (Ukrayna) Qızıl medalı, 2009.
8. Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafına göstərdiyi xidmətlərinə görə «Vətən övladı» və «Dədə Qorqud» medalı (Dədə Qorqud Fondunun Ali Şurası tərəfındən), 2009.
9. Peşəkar fəaliyyətdə qabaqcıl və müasir təhsil texnologiyalarının hazırlanması və səmərəli istifadə edilməsinə, təhsildə innovasiyaların sürətlə və çevik tətbiq edilməsinə görə «XXI yüzilliyin lideri» Beynəlxalq imic Proqramının «Minilliyin mükafatı» diplomu, kuboku və ordeni, 2010.

Uluslararası Türk Akademisi

Türk Akademsi

Türk Dünyası henüz tam incelenmemiş gizemler dolu engin okyanustur. Bu yüzdende Türk Halklarının tarihi, külütürünü araştıracak ve ortak eğitim öğretim sistemini oluşturacak özel bir merkez oluşturulması kaçınılmazdır. Ecdatlarımız Altay Dağlarından Akdenize kadarki geniş coğrafyada hakimiyetini sürdürmüştür. Bizlere zengin kahramanlık destanları ile paha biçilmez manevi zenginlikler bırakmıştır. İlk olarak dünyaya örnek olmuş aile kavramını benimsemiş çadır göçebe evini oluşturmuş, demir, yay, temrenli ok, üzengi, ökçeli çizme ve pantalonu icat etmişlerdir.

Bence böylesi kahramanlık destanın bütün dünyaya tanıtma zamanı gelmiştir! Buyüzdende herkese ortak Türk Akademisi’ni kurmamız lazımdır.

Nursultan NAZARBAYEV

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

 

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N. NAZARBAYEV, 3 Ekim 2009 tarihi Azerbaycan, Nahçivan şehrinde gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları IX. Zirvesi’nde Türk uygarlığının dünya uygarlığında aldığı yerini değerlendirerek Türk Dünyası’nın geçmişi ve geleceğini, maddi ve manevi zenginliklerini araştıracak uluslararası ilmi araştırma merkezinin kurulması gerektiği hakkında teklifte bulunmuştur. Bu fikr diğer Türk Cumhuriyetleri tarafından destek almış ve 25 Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti başkenti Asatana şehrinde ilmi araştırma merkezi Türk Akademisi A.Ş. olarak faaliyete geçmiştir.

Günümüzde ülkeler arası ve etnoslar arası entegrasyon gelişmelerine uygun sosyal bilimler alanlarında türkolojik araştırmalar yapan, organize eden ve destekleyen kurum olarak Türk Akademisi, Türk Dünyası’nın geçmişten günümüze kadarki tarihi, dil ve edebiyatı, maddi ve manevi değerlerini, din ve dünya tanımını, jeopolitik ve ekonomik gelişme stratejileri ile uluşlararası ilişkilerinin yön ve taraflarını geniş alanda araştırmayı amaçlamaktadır. Bu maksatla Türk Akademisi başlıca altı stratejik alanda araştırmalar yapmaktadır:

 • Türk Dünyası tarihi, politik-ekonomik, ülke yapısı, hukuki ilişkileri ile yasaları, tarihi gelişme silsileleri, şahıs ve insan faktörlerini tanımlamak maksatlarında Türk uygarığının dünya uygarlığında aldığı yerini tanımlamak;
 • Tarihi yazıtlar ile abideleri ve çağdaş Türk dilleri eserlerini yapısal olarak inceleyerek Türk dilleri ortak sözcük hazinesi oluşturmak ve geliştirmek, ortak ilmi terminoloji ve alfabesini oluşturmak;
 • Türk halkları edebiyatı ve folklörleri ile şaheserlerini, sanat eserlerini yapısal olarak araştırarak Türk Dünyası ortak manevi değerelerini ortaya çıkarmak, korumak ve dünyaya tanıtmak;
 • Türk dünya anlayışı, vatanseverlik ruhunu aşılayacak felsefe yapısını, inanç ve varlığını, gelenek ve görenekleri ile milli terbiye özelliklerini ilmi aşıdan değerlendirmek;
 • Eğitim ve bilim alanında kopuklukları gidermek maksadıyla türkoloji dalıdna fonksyonel uygulama alanın geliştirmek;
 • Türk dünyası entegrasyonu ve işbirliğini geliştirmeye destek olacak çok yönlü torkolog uzmanları hazırlamak ve türkoloji alanında sosyalbilimler dalını dünya standartlarına uygun geliştirmek;

Günümüzde Türk Akademisi dünyaca yaklaşık otuza yakın ilmi araştırma enstitüleri ile türkoloji araştırmalar merkezleri ile yetmişi aşkın dünyaca tanımal türkolog bilim adamlarıyla ortak ilmi araştırmalar yapmaktadır. Aynı zamanda ortak proje çalışmalarını dünyanın önde gelen üniversite, enstitü ve ilmi araştırma merkezleriyle yürütmektedir: Türkiye: İstanbul Üniversitesi; Kırgızistan: Kırgızistan İlimler Akademisi, Manas Uluslararası Türk Kırgız Üniversitesi; Azerbaycan: Azerbaycan İlimler Akademisi; Türkmenistan: Türkmenistan İlimler Akademisi; Özbekistan: Özbekistan İlimler Akademisi; Rusya: Rusya İlimler Akademisi; Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Ülkeleri Araştırmalar Enstitüsü; İsveç: Upsala Üniversitesi; Almanya: Bonn Üniversitesi, Frey Üniversitesi; Macaristan: Macaristan İlimler Akademisi; Fransa: Strasbourg Üniversitesi; ABD: Washington Üniversitesi; Kore: Küzey Doğu Asya Tarih Vakfı vb. merkezlerin bilim adamları ile uzmanları çalışmaktadır.

Bu çalışmalar neticesinde:

 • Türk dilleri ortak sözcük hazineleri;
 • Türk dilleri sözlükleri serisi;
 • Türk yazıtları genel yapısı;
 • Dünya türkolojisi biblyografi serisi;
 • Türk Dünyası merkez elektronik kütüphanesi;
 • Türk Dünyası müzesi modern teknoloji destekleriyle oluşturulması sağlanmaktadır.

Türk Akademisi türkoloji araştırmalarını çağımız taleplerine uygun olarak araştırarak “Çağdaş Türkoloji” serisi altında yayınlarını sürdürmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Bilim komitesi stratejik programları genelinde Türk Akademisi 2011 senesi çalışmaları neticesinde “Çağdaş Türkoloji” serisi altında 24 kitap yayını yapmıştır. 2012 senesinde ortak Türk ilmi terminolojisi, ortak alfabe, tarihi yazıtlar ile abidelerin genel yapısı, siyasi kültürel, sosyal ekonomik, hukuk ve yasa alanlarında kaleme alınmış otuzu aşkın yeni çalışmaları başlatmıştır.

Türk Akademis geleneksel olarak türkoloji alanında seminerler organize etmektedir. Yakın günlerde Çuvaş Devlet Üniversitesi porfesörü N.İ. EGOROV, “Altay Dil Grubu”, “Turan Dil Birliği” gibi dil tarihi, gelşimesi ve dilsel ilişkiler alanlarında seminer dersleri gerçekleştirmiştir. Hakas Devlet Üniversitesi profesörü V.Ya. Butanayev, Sayan Altay dilleri sözcük hazinesi ve türklerde sözcük geleneği gibi konularda seminer dersleri verdi. Yakutistandan, Saha Geleneksel Müziği ve Folklör Müzesi müdürü, musiki uzmanı profesör A. P. Reşetnikova Türk halkları geleneksel müzikleri konulu ilmi seminer desleri vermiştir. Seminerlere çeşitli alanlarda bilim adamları, türkologlar, üniversite öğrencileri ile doktora, yüksek lisans öğrencileri, eğitim elamanları çok ilgiyle katılmaktadırlar.

Akademi Türk Dünyasına ortak ilmi araştırma alanını oluşturmak, maddi ve manevi değerleri araştırmak, korumak ve tanıtmak maksadıyla dört dilde(Kazakça, Türkçe, İngilizce, Rusça) “Altayist ve Türoloji” uluslararası dergisini yayınlamakta(UNESCO, Fransa, Paris) ve bütün yayınlarını resmi web sitesinde (www.turkacadem.kz)yayınlamaktadır.

Türk Akademisi, 20-21 Ekim 2011 tarihi Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) I. Zirvesi kararlarını uygulamak maksadıyla Türk Dünyasına ortak “Türk Uygarlığı” edebiyat yıllığı ile Türk halkları şaheserlerinin yer aldığı “Asil Hazine” antolojisini yayınlamıştır. Bu yayınlar tanıtımı ilk defa 23 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan Bişkak’te  gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) II. Zirvesi’nde yapılmış, devlet başkanlarına takdim edilmiştir. Bu yayınların asıl amacı Türk uygarlığını dünyaya tanıtmaktır.

Türk Akademisi, Türk Dünyası entegrasyonu ve işbirliğini geliştirmek maksadıyla ve sosyalbilimler alanı türkoloji bilim dalanı dünya standartlarına uygun geliştirmek çalışmalarını TürkPA ile birlikte yürütmektedir. Adı geçen kurumlar ortak çalışmaları neticesinde “Bilge Korkut” programı altında türkoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitim programları hazırlanmaktadır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) II. Zirvesi’de Türk Akademisi uluslararası statüsüne kavuşmuştur. Günümüze kadar Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünüyesinde faaliyet gösteren akademi bundan sonra uluslararası kurum olarak Türk Konseyi üye ülkeler destekleriyle Türk Dünyası’na daha da venimli hizmetler verecektir.

www.turkacadem.kz

Manas Üniversitesi

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Tarihçe

Üniversite, 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına dair anlaşma” nın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip 1997-1998 öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Üniversite Kırgızistan uyruklu öğrencileri kendi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yaptığı sınavla, Türk öğrencileri ise Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile, diğer Türk ve akraba topluluklarına mensup öğrencileri ise yine Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan TCS (Türk Cumhuriyetleri Sınavı) ile almaktadır.

2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde Bahar Yarıyılı sonu itibariyle 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu’nda 3809 lisans ve önlisans, 2 Enstitüde ise 196 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi öğrenimini sürdürmektedir.

Üniversite Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde Türkiye’deki üniversitelerle aynı statüde özerk bir üniversitedir. Üniversitede eğitim-öğretim parasız olup ihtiyaç sahibi öğrencilere “Gereksinim Bursu” ve ayrıca “Akademik Başarı Bursu” da verilmektedir. Ders kitapları da Üniversitemizce karşılanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nce Öğrenim bursu verilmemektedir. Öğrencilere ucuz öğle yemeği verilmektedir. Öğrenciler Üniversite yurdundan faydalanabilirler. Öğretim Dili Türkiye Türkçesi ve Kırgızcadır. Ayrıca İngilizce ve Rusça’da öğretilmektedir.

Eğitim süresi 4 yıl olan fakülte ve yüksekokullarda öğrenciler; Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Türkoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı), Eğitim Bilimleri, Biyoloji, Matematik, Grafik, Resim, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Zootekni, Mütercim-Tercümanlık, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği, Beden Eğitim Öğretmenliği, Müzik, Sahne Sanatları, Radyo-TV, Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Teolojı, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm Rehberliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği’nden lisans diplomaları ile; 2 yıllık meslek yüksekokullarından ise, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm Rehberliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Büro Yönetimi, Muhasebe ve İnşaat Teknisyenliği Programlarından önlisans diploması alarak mezun olurlar. Eğitim-Öğretim süresi 5 yıl olan Veteriner Fakültesi ise, “Veteriner Hekim” unvanı ve “Yüksek Lisans” diplomasıyla mezun verir.

Misyonumuz

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta olmak üzere sürekli eğitime inanan
her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin ve
özgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında Türklük bilinci, ahlaki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Eğitimde uluslararası bir marka olarak akademik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerle Türk Dünyasına
ve insanlığa değer katan, “uluslararası düzeyde saygın ve tanınan bir Üniversite” olmaktır.

http://www.manas.kg/

Ahmet Yesevi Üniversitesi

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

TARİHÇE

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir.

Üniversitenin temelleri, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV’in 6 Haziran 1991 tarihli kararıyla, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak atılmış ve üniversitenin temel görevi, “Orta Asya’nın tarihî ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrini kalkındırmak” olarak belirlenmiştir.

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman DEMİREL arasında, 29 Nisan – 1 Mayıs 1992 tarihinde gerçekleşen Almatı zirvesinde yayımlanan “Ortak Bildiri” ve 1 Mayıs 1992’de iki ülke arasında imzalanan “Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ile, Türkistan Devlet Üniversitesi’nin iki ülkenin ortak üniversitesi hâline getirilmesi kararı alınmış ve konuyla ilgili Mutabakat Zaptı, 28 Eylül 1992’de Ankara’da imzalanmıştır.

İki ülke Hükûmetleri arasında, “Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma” ise, 31 Ekim 1992’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nde Ankara’da imzalanmıştır. Anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Nisan 1993 tarih 3904 sayılı Kanun ile onaylanmış ve Resmi Gazete’nin 4 Mayıs 1993 tarih ve 21571 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma uyarınca hazırlanan İşbirliği Sözleşmesi ve Eki Tüzük, 30 Haziran 1993’te Almatı’da imzalanmıştır. İşbirliği Sözleşmesi ve Tüzüğün T.C. Bakanlar Kurulu tarafından 24 Eylül 1993 tarih 93/4848 sayılı karar ile onaylanması ve 15 Ekim 1993 tarih 21729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, Üniversitenin kuruluşu tamamlanarak yönetimi Mütevelli Heyetine devredilmiştir.

Üniversitenin ilk Mütevelli Heyet Başkanlığına, 18.10.1993’te Başbakan Başdanışmanı Namık Kemal Zeybek atanmıştır. 17.05.1999 tarihinde ikinci kez bu göreve atanan Zeybek, 20.07.2006 tarihine kadar görevini sürdürmüş ve yerini 20.07.2006 tarihinde Em. Org. Çetin Doğan’a bırakmıştır. Doğan’dan sonra Mütevelli Heyet Başkanlığına, 08.03.2008 tarihinde Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Osman Horata atanmıştır.

Tüzük gereği Üniversite Rektörü Kazakistan Cumhuriyeti, Rektör Birinci Yardımcısı ise Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından atanmaktadır. Şu an Üniversitenin Rektörlüğünü Prof. Dr. Lesbek Taşimov, Rektör Birinci Yardımcılığını ise Prof. Dr. Salih Aynural yürütmektedir.

Üniversitenin iki ülke arasında ortak ve uluslararası bir öğrenim kurumu hâline gelmesinden sonra, Ahmet Yesevi Üniversitesi adına öğrenci alımı 1994-1995 Öğretim Yılında başlamış ve bu çerçevede Türkiye’den ve diğer Türk devlet ve Topluluklarından öğrenciler Kazakistan’a gönderilmiştir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde, bugün 11 fakülte ve 1 yüksekokulda, 4000’i Türkiye’den, 750’si Kazakistan dışındaki Türk Devletleri ve Topluklarından olmak üzere yaklaşık 16 bin öğrenci öğrenim görmekte ve 1100’ü aşkın akademik personel görev yapmaktadır.

Üniversitenin merkez yerleşkesi, Güney Kazakistan’daki Türkistan Şehrinde 300 hektarlık bir arazi üzerine kurulmuştur. Merkez yerleşke dışında, Türkistan ve Kentav şehirlerinde de eğitim binaları bulunmaktadır.

1993 yılında Çimkent Pedagoji Enstitüsü; 1999 yılında da Taraz Enstitüsü Üniversitemize bağlanmıştır. 2009 yılında da, Çimkent’teki Güney Kazakistan Tıp Akademisi öğrencilerinin mezun oluncaya kadar eğitimlerini üniversitemizde tamamlamaları kabul edilmiştir. 2008-2009 ders yılından itibaren ise Mütevelli Heyet kararıyla, Çimkent ve Taraz Enstitülerine Ahmet Yesevi Üniversitesi adına öğrenci alımı durdurulmuş ve bu enstitüler Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına devredilmiştir.

Merkez yerleşkede, Türkistan başta olmak üzere bölge halkına hizmet veren Tıp Fakültesi Hastanesi, en son teknolojik araç-gereçlerle donatılmış ve 1 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılmıştır.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında, 21-24 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Ankara zirvesinde; Türkiye ve Kazakistan, 22 Ekim 2009 tarihli, taraf ülkelerin hak ve yükümlülüklerine açıklık getiren “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma” ile, eğitim alanındaki işbirliğini daha da geliştirme iradesini ortaya koymuşlardır.

Mütevelli Heyet Başkanlığı, Ankara’daki binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı şekilde, Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları (TÜRTEP)’nın koordinasyonu ise Ankara ve ‹stanbul’daki birimlerinden yürütülmektedir.

Her geçen gün eğitim-öğretim kalitesini artıran, fiziki altyapısıyla Kazakistan’ın en modern üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Atatürk’ün 1933’lerde söylediği “köklerine inip tarihte buluşma” yolundaki yürüyüşünü, sürekli gelişim anlayışıyla devam ettirmektedir.

KURULUŞ

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Orta Asya’nın tarihi ilim ve kültür merkezi Türkistan şehrinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in buyruğu ile 06 Haziran 1991 tarihinde “Türkistan Devlet Üniversitesi” olarak kurulmuştur.

Bilindiği gibi Türkiye, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı tanıyan ve büyükelçilik açan ilk ülkedir. Sayın Süleyman Demirel’in T.C. Başbakanı olarak yaptığı ilk Kazakistan gezisinde (29 Nisan -1 Mayıs 1992) bu üniversitenin, Kazakistan ve Türkiye ortak üniversitesi olması ve tüm Türk Dünyasına hizmet vermesi kararlaştırılmış, ortaklık anlaşması, 31 Ekim 1992’de ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Ankara Zirvesi’nde imzalanmıştır.

Anlaşma ve buna göre hazırlanan Tüzük, T.B.M.M.’nce onaylanmış; Kazakistan Bakanlar Kurulu da, üniversite yönetimini, Tüzük gereğince kurulan Mütevelli Heyetine bırakmıştır. Bu maksatla gerekli yönetmelikler hazırlanmış ve Mütevelli Heyet toplantılarında onaylanmıştır.

MİSYONUMUZ

Türk Dili konuşan Devlet ve Topluklara mensup öğrencileri, bir çatı altında eğitmek;  hür ve bilimsel düşünce gücüne, çağdaş bilgi ve beceriye, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, millî ve ahlâkî değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, girişimci,  demokratik ve laik devlet esaslarına bağlı, tarih ve kimlik şuuruna sahip bireyler yetiştirmek; araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilim ve toplum hayatına katkıda  bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlarda eğitim ortamı, bilimsel ve teknolojik araştırma altyapısı ve hizmet anlayışı ile, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, Türk Devlet ve Toplulukları arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü,  rekabet gücü yüksek bir üniversite olmaktır.

 

http://www.yesevi.edu.tr/